Privacy and data protection statement

A www.contoroll.com (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője, a FamilyBudget Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 11., cégjegyzékszáma: 01-09-186171, nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 24856874-2-41, e-mail címe: familybudget@familybudget.hu, a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen dokumentumban tájékoztatja a honlapon regisztráló, illetve honlapot használó személyeket (a továbbiakban: Felhasználó) a honlap felhasználási feltételeiről és a felhasználás körében az Üzemeltető, mint adatkezelő által követett adatvédelmi szabályokról, az ezzel kapcsolatos jogérvényesítési eszközökről.
A Felhasználó a honlapon történő regisztrációval, illetve a honlap megnyitásával, használatával és az arra történő érkezéssel elfogadja a honlap szolgáltatási feltételeit, továbbá kifejezett hozzájárulását adja, hogy az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott adatait az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően az ott meghatározott célból kezelje.


I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. 1. A Felhasználási feltételek hatálya
A jelen fejezetben foglalt szabályzat a www.contoroll.com honlap Felhasználó által történő használatának szabályait határozza meg. A Felhasználási feltételek a Felhasználót a sikeres regisztráció és/vagy a honlapra történő érkezés időpontjától kezdődően a regisztráció törléséig és/vagy a honlap elhagyásáig terhelik.

I. 2. A honlap felhasználásában érintett felek
A honlapot Üzemeltető: FamilyBudget Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 11. cégjegyzékszáma: 01-09-186171, nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 24856874-2-41, e-mail címe: familybudget@familybudget.hu). A Felhasználó: a honlapon szabályszerűen regisztrált személy.

I. 3. Az Üzemeltető által a honlapon elérhetővé tett szolgáltatás célja, leírása
A www.contoroll.com honlap lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, hogy az Üzemeltető által biztosított online szolgáltatás (a továbbiakban: contoroll) keretében nyilvántartsa bevételeit és kiadásait, valamint lehetővé teszi a hazai netbankokról letölthető különböző formátumú elektronikus számlatörténetek egységes áttekintését.

I. 4. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, regisztráció
A honlap szolgáltatásait csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. Regisztrációra kétféle módon nyílik lehetőség: hagyományos regisztráció útján, illetve Facebook profilon keresztül történő regisztrációval.

I. 4.1. Hagyományos regisztráció
A regisztrációhoz szükséges egy létező e-mail cím, egy tetszőlegesen választott felhasználói név megadása és a Felhasználási és adatvédelmi szabályzat elfogadása. A regisztrációs lapon megjelölt adatok egy részét kötelező megadni, míg más részüknél az adatszolgáltatás önkéntes.
A regisztrációt követően az Üzemeltető aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

I. 4.1.1 Felhasználó név, jelszó-használat, biztonság
A Felhasználó a regisztráció során felhasználónevet ad meg, amely a sikeres regisztráció időpontjától a Felhasználó azonosítására szolgál. A Felhasználó a regisztráció során legalább hat karakterből álló jelszót ad meg, melyet csak a Felhasználó ismer. A visszaélések elkerülése végett kötelező magasabb biztonsági fokozatú (betűket és számokat kombinálva tartalmazó) jelszót választani, és azt titokban tartani.
Az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy az általa megadott e-mail cím és felhasználói név ne tartalmazzon semmilyen utalást a Felhasználó személyére.
Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően az Üzemeltető a regisztráció során megadott e-mail címre megerősítő mailt küld, aminek segítségével a Felhasználó új jelszót rögzíthet.

I. 4.2. Belépés Facebookkal
A regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját a contoroll.com szolgáltatással és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz: Facebook profil azonosító (ID), név, keresztnév, vezetéknév, nem, e-mail cím. A regisztráció további feltétele az Adatvédelmi és felhasználási szabályzat elfogadása. Az engedélyezés és a nyilatkozat elfogadása után a regisztráció befejezetté válik.
A Facebook profilon keresztül létrejött regisztráció esetén az Üzemeltető nem tesz közzé bejegyzést az adott Facebook profilban, és a regisztrációval, valamint contoroll-használattal létrejött személyes adatokat semmilyen formában nem teszi közzé a Facebookon.

I. 5. Üzemeltető mentesülése a felelősség alól
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, amelyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót/felhasználó nevet választott, vagy jelszavát harmadik személyek számára hozzáférhetővé tette, illetve az más módon hozzáférhetővé vált. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a Felhasználó gondatlanságára (ilyenek például, de nem kizárólagosan: más is hozzáfér a böngészőhöz, amelyben a jelszavak mentve vannak; a Felhasználó kilépés előtt felügyelet nélkül hagyja gépét; a Felhasználó kitalálható jelszót választ) vagy a Facebook biztonsági hiányosságaira, hibáira vezethetők vissza.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, amelyeket az okozott, hogy Facebook azonosítóját/jelszavát harmadik személyek számára hozzáférhetővé tette, illetve az más módon hozzáférhetővé vált.
Amennyiben a Felhasználó elfelejti Facebook jelszavát és ezáltal contoroll fiókja is elérhetetlenné válik, úgy a jelszó helyreállításáért vagy új jelszó igényléséért a Facebook előírásai az irányadók, arra az Üzemeltetőnek semmilyen befolyása nincsen, az ebből fakadó károkért semmilyen felelősség nem terheli.
Az Üzemeltető felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy Belépés Facebookkal történt regisztráció esetén amennyiben Facebook profilját törli, úgy contoroll profilja is elérhetetlenné válik, az ebből származó károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

I. 6. A regisztráció törlése
A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. A Felhasználó a regisztrációt a honlapon elérhető funkciók segítségével kérheti. Az Üzemeltető a regisztráció törléséről megerősítő e-mailt küld a Felhasználó részére, amely e-mail átvételével a Felhasználó minden tárolt adata automatikusan törlésre kerül. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt a jelen felhasználási szabályzat, vagy jogszabály – egyes hatósági/bírósági eljárások lefolytatása érdekében – kizárja.

I. 7. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások
A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a honlap szolgáltatásait igénybe venni. Az Üzemeltetőnek jogában áll az általa kínált szolgáltatásokat egyoldalúan módosítani, bővíteni, azok körét szűkíteni, vagy a szolgáltatásokat megszüntetni.
Profil létrehozása: A Üzemeltető a felhasználó által megadott adatok alapján létrehozza a Felhasználó profilját, melynek adatait azok változása esetén a Felhasználó szabadon módosíthatja.
Elektronikus számlatörténet kezelés: A Felhasználó feltöltheti netbankjából exportált számlatörténeteit a contoroll adatbázisába. A feltöltött számlatörténeteket a program egységes struktúrába rendezi, ezután a feltöltött fájlokat az Üzemeltető törli. A feldolgozott adatok azonban a Felhasználó rendelkezésére állnak mindaddig, amíg regisztrációját nem törli.
Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó által a honlap használata során rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – azok jellegétől függetlenül – a Felhasználó regisztrációjának fennállása végéig anonimizálni, és az anonimizációt követően aggregáció (összesítés) céljából, illetve bármilyen más statisztikai művelet során felhasználni.
A szolgáltatások üzemeltetése során az adatkezelésre az Adatkezelési szabályzat rendelkezései irányadóak.

I. 8. A honlap használatával összefüggő korlátozások, magatartási szabályok, a Felhasználó felelőssége
A Felhasználó kijelenti, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatásokat saját felelősségére, és saját kockázatára veszi igénybe. A Felhasználó a honlapot saját felelősségére használja.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó a honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el, magáról információkat tett hozzáférhetővé. A Felhasználó adatait saját felelősségére hozza nyilvánosságra, teszi mások számára hozzáférhetővé.
A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Felhasználó köteles a lentebb meghatározott szabályokat betartani annak érdekében, hogy a honlap használatára vonatkozó előírásokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse meg.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles minden olyan magatartástól vagy mulasztástól tartózkodni, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók, vagy harmadik személyek jogait vagy érdekeit sérti vagy veszélyezteti. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a honlap működését gátolhatja.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
• A contoroll-szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
• Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a contoroll-szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
• A contoroll számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
• Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
• A contoroll-szolgáltatás weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
• Megszerzett anyagok publikálása;
• Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
• Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása;
• Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a contoroll rendszerén kívülre;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a contoroll hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
• Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
• Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
• Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása
A Felhasználó köteles tartózkodni az olyan tevékenységektől, amelyek az Üzemeltető üzleti érdekeit sértik vagy sérthetik, így különösen minden olyan kommunikációtól, amely a honlapra vagy az Üzemeltetőre vonatkozó, valótlan, vagy negatív értékítéletet tartalmazó információt hordoz; köteles tartózkodni továbbá minden olyan magatartástól, amely az Üzemeltető üzleti titkainak megsértésére irányul vagy arra vezethet; köteles tartózkodni mindenfajta hirdetési és reklámtevékenységtől.

I. 9. A Felhasználási feltételek megsértése esetében követett eljárás
Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételekben foglalt szabályokat megsérti, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációjának törlésére.

I. 10. A Felhasználó jogsértő magatartásának ellenőrzése
Az Üzemeltető a Felhasználó honlapon folytatott tevékenységét, a Felhasználási feltételek betartását a vele munkaviszonyban/megbízási jogviszonyban álló moderátorok útján is ellenőrizheti.

I. 11. Az Üzemeltető felelőssége
Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A előző pontokban meghatározott jogosítványait (Felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban e célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa ki.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan az Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető a Felhasználók magatartásáért nem vállal felelősséget.
A Felhasználó korlátlanul felel azért a tartalomért, amit a honlapon belül elhelyez, vagy annak felületén megjelenít.
Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a honlap használata során a Felhasználó által nyert információk, tippek gyakorlati alkalmazhatóságáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap használata alapján nyert információkat, tippeket és tanácsokat saját belátása szerint használja fel, illetve hasznosítja, azokért az Üzemeltetőt felelősség semmilyen formában nem terheli. Üzemeltető a honlap felhasználásával kapcsolatosan semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre. Nem megengedett a jelen felhasználási szerződésekben foglalt meghatározások – Üzemeltető hátrányára történő – kiterjesztő értelmezése.

I. 12. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással, az adatok anonimizálást követő felhasználása
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapot összekapcsolja más, általa vagy üzleti érdekeltségébe tartozó honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. Az Üzemeltető az összekapcsolásról, annak céljáról, a Felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a Felhasználókat megfelelően, előzetesen tájékoztatja, így amennyiben a Felhasználó az összekapcsolással nem ért egyet, regisztrációját az összekapcsolást megelőzően törölheti.
Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott, illetve a felhasználás során nyert adatokat, információkat összesített és feldolgozott formában, anonimizált módon egyes partnerei rendelkezésére bocsátani abból a célból, hogy partnerei a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat.
Az Üzemeltető szintén jogosult a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott, illetve a felhasználás során nyert adatokat, információkat statisztikai formában, anonimizáltan nyilvánosságra hozni annak érdekében, hogy szolgáltatásai működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.
Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott, illetve a felhasználás során nyert adatokat, információkat, az adatok és információk személyes jellégétől való megfosztását és anonimizálását követően kutatási és egyéb törvényes üzleti célokból felhasználni, az anonimizált és összesített információkból jelentéseket és elemzéseket készíteni.
Az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztráció és a honlapon hozzáférhető szolgáltatások igénybevétele során megadott, rendelkezésre bocsátott, illetve a felhasználás során nyert adatokat, információkat felhasználhatja továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és az azokon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámokat jelenítsen meg a Felhasználó számára, továbbá, hogy ilyen célból a Felhasználónak e-mailben reklámüzeneteket küldhessen. Az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – a regisztrációja törlésével – megtilthatja.

I. 13. Panaszkezelés, a Felhasználó jogainak érvényesítése
A Felhasználók panaszaikkal, észrevételeikkel megkereshetik közvetlenül az Üzemeltetőt, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználót ért vagy általa tapasztalt jogsértéseket megszüntesse. Amennyiben a jogsértés megszüntetésére az Üzemeltető nem képes, vagy nem jogosult, abban az esetben a Felhasználó a hatályos jogszabályokban biztosított hatósági/bírósági intézményrendszer útján érvényesítheti jogait.


II. ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Üzemeltető (a továbbiakban: Adatkezelő) a honlapon regisztrált Felhasználók adatait a Felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – hozzájárulása alapján kezeli a jelen szabályzatban meghatározott célból, mértékben és ideig.

II. 1. Az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett személy
Adatkezelő: FamilyBudget Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Bank u. 6. III. em. 11., cégjegyzékszáma: 01-09-186171 , nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 24856874-2-41, e-mail címe: familybudget@familybudget.hu).
Az adatkezeléssel érintett személy: a honlapon regisztrált természetes személy felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó)

II. 2. Az adatkezelés forrása, jogalapja
Az Adatkezelő kizárólag a vele ügyfélkapcsolatban álló, a honlapon regisztrált Felhasználó által önkéntesen, saját kifejezett hozzájárulása alapján rendelkezésre bocsátott személyes adatot kezeli (jogalap: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja). A Felhasználó a jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

II. 3. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságos kezelése érdekében minden technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az Adatkezelő nem felelős a Felhasználó adatainak a Felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért, illetve a Felhasználót ezzel kapcsolatban ért kellemetlenségekért, kárért.

II. 4. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a Felhasználó jelen szabályzat szerinti hozzájárulása alapján az alábbi csoportokba tartozó adatokat kezeli. A csoportokon belül „kötelezően megadottként” szereplő adatok szolgáltatása is önkéntes, azok megadására a Felhasználó regisztrálásához van szükség.

II. 4.1. A Felhasználó regisztrációja során kötelezően megadott adatok
A jelen pontban meghatározott adatok közül a következőket valamennyi regisztrált felhasználó jogosult megismerni a honlap látogatása során:fórumban használt név, profilkép. A jelen pontban meghatározott további adatokat kizárólag az Adatkezelő jogosult megismerni.

II. 4.2. A Felhasználó honlapon folytatott tevékenységének következtében megjelenő vagy a profilban a Felhasználó döntése alapján megadott adatok: bevételek és kiadások, számlatörténet, nem, születési év, foglalkozás, végzettség, lakóhely, gyerekek száma továbbá a Felhasználó által feltöltött saját vagy nem saját további tartalom. Felhasználó ezen adatokat saját felelősségére tölti fel. A számlatörténetből az Adatkezelő csak azokat az adatokat jogosult kezelni (pl. tárolni), amelyeket az importálás folyamata során is megjelenít. .

II. 4.3. A Felhasználónak lehetőséget biztosít az Adatkezelő egy Excel makró program által arra, hogy a netbankról exportált számlatörténetét, illetve egyéb adatait „retusálja”. A makró használatából eredő károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

II. 5. Az adatkezelés célja
A II. 4. pontban rögzített adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása, a szolgáltatás igénybevétele jogosságának ellenőrzése, valamint az Adatkezelő által kínált szolgáltatásokról szóló értesítések kiküldésének lehetősége, továbbá a Felhasználó igényeinek lehető leginkább megfelelő szolgáltatás kialakítása.
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy a személyes adatokat a II. 5. pontban megjelölt céloktól eltérő célra nem kezeli. A kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át.

II. 6. Az adatkezelés időtartama
A II. 4. pontban meghatározott Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő addig kezeli, amíg azokat a Felhasználó nem módosítja, vagy a Felhasználó regisztrációja törlésre nem kerül: felhasználónév, fórumban használt név, születési év, foglalkozás, végzettség, lakóhely, gyerekek száma, e-mail cím.

II. 7. Az adatok továbbítására vonatkozó információk
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyeknek – a törvény alapján kötelező adattovábbítások kivételével – csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át.

II. 8. A Felhasználó jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatban
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó (ha ilyen személyt az Adatkezelő igénybe vesz) nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a Felhasználó adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a support@contoroll.com e-mail címre elküldve, 15 napon belül kap választ a Felhasználó.
A Felhasználó bármikor jogosult saját személyes adatainak törlését a regisztrációjának törlése útján kérni az I.6 pontban foglaltak szerint.
A Felhasználó jogait az Infotörvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint bíróság előtt érvényesítheti, valamint jogainak érvényesítése érdekében kérheti a NAIH vizsgálati eljárásának lefolytatását.


III. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Az Üzemeltető (Adatkezelő) fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot – a Felhasználók egyidejű tájékoztatása – mellett egyoldalúan módosítsa. A már regisztrált Felhasználót az Üzemeltető (Adatkezelő) a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot érintő módosításról a módosítást hatályba lépését követő első belépése alkalmával tájékoztatja. A Felhasználó a profiljába történő – a tájékoztatást követő – belépésével, a honlapon elhelyezett szolgáltatások további igénybevételével a módosított feltételeket kifejezetten elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a módosított feltételeket nem fogadja el, abban az esetben a honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait a továbbiakban nem jogosult igénybe venni, és ezzel kapcsolatban az Üzemeltetővel szemben igényt nem érvényesíthet.


IV. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A weboldalon található szövegekhez, képekhez és más anyagokhoz fűződő szerzői- és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok jogosultja a FamilyBudget Kft., illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg a weboldalon.
A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti az alábbi információkat. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon az Üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés nélkül nem használhatók fel.
© Copyright contoroll. Minden jog fenntartva.
A weboldalon megjelenített logókhoz, karakterekhez, továbbá minden a weboldalon megjelenő szellemi alkotáshoz fűződő jogok (továbbiakban „Védjegyek”) jogosultja a FamilyBudget Kft. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített Védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő Védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a FamilyBudget Kft. a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.


V. FÓRUM RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A contoroll fóruma elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a Felhasználók megoszthassák egymással a contoroll szolgáltatásaival, a rendszer használatával kapcsolatos tapasztalataikat, illetve jelezzék észrevételeiket Üzemeltető felé.
Kérünk minden Felhasználót, hogy hozzászólásait a moderálási alapelvek elolvasása után, és annak betartása mellett tegye közzé! A contoroll fórumán létrehozott témák és hozzászólások az alább felsorolt alapelveknek megfelelően kerülnek moderálásra.

V. 1. Nem megengedett tevékenységek
• Saját vagy mások személyes adatainak (név, felhasználó név, lakcím, munkahely, telefonszám, e-mail cím, közösségi oldalon lévő profil, bankszámla szám, stb) közzététele vagy erre felhívó hozzászólások megjelentetése.
• Az agresszív, gúnyolódó vagy ingerült hangvételű, trágár, közízlést sértő, személyeskedő, fenyegető jellegű hozzászólások közlése, a félrevezető, valótlan információk valamint a témaromboló hozzászólások megjelentetése. Minden olyan technikai beavatkozás témarombolásnak minősül, ami zavaróan megváltoztatja a téma méretét, megjelenését, olvashatóságát, illetve akadályozza annak megfelelő használatát (beleértve a feleslegesen többszörözött írásjeleket, a tömegesen beszúrt üres sorokat, a tiszta nagybetűs írásmódot, az alapértelmezettől jelentősen eltérő indokolatlan szín, betűméret és egyéb kiemelés használatot, továbbá az utólagos módosítással kiürített hozzászólásokat is). Tartalmi témarombolásnak minősül a kulturált, folyamatos társalgást egyértelműen, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
• Mások szidalmazása, vulgáris jelzőkkel történő illetése. Más felhasználókat sértő, lejárató, illetve olyan, egyértelműen hozzájuk köthető hozzászólás, amely alpári vagy személyeskedő tartalmú. A contoroll fórumán nem megengedett az olyan felhasználónevek használata, amelyeknek provokálás, a felhasználónévhez nem köthető sérelmek, minden alapot nélkülöző, egyéb felhasználókat megtévesztő, félrevezető hozzászólások megjelentetése, illetve konkrétumok nélküli, tartalmi témarombolás a célja. Ezen felhasználók hozzászólásai törlésre, ők maguk pedig a fórumból és a szolgáltatásból azonnal kizárásra kerülhetnek. Ha egy regisztrált felhasználó sérelmezi a róla mások által leírtakat, a moderátoroktól kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem ütközik a jelen szabályzatba. Ezekben az esetekben a contoroll moderátorai jogosultak dönteni a kért hozzászólás(ok) esetleges törléséről.
• Mások vallási meggyőződésének és etnikai vagy egyéb hovatartozásának felemlegetése, illetve bírálata, gyűlöletkeltésre, illetve megfélemlítésre alkalmas információk megjelentetése. A politikai, etnikai és vallási kérdések általánosságban is kerülendőek.
• Kereskedelmi jellegű hirdetések megjelentetése. Kereskedelmi hirdetésnek számít minden olyan téma vagy hozzászólás, amely terméket (beleértve a hozzászóló saját termékeit, szolgáltatásait is), szolgáltatást, weblapot, betöltendő állást, vagy nyereségorientált vállalkozást reklámoz. Az ilyen jellegű témák, illetve hozzászólások törlésre vagy szerkesztésre kerülhetnek.
• Jogsértő hozzászólások megjelentetése. Jogsértőnek minősül minden olyan információ megjelentetése, amely a megjelenés időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve jogsértés és/vagy bűncselekmény elkövetésére buzdít.
• A FamilyBudget Kft. és különösen a contoroll.com oldal működésével kapcsolatos nem publikus belső információk, üzleti titkok közzététele - függetlenül a megszerzés módjától.
• A hozzászólások valóságtartalmáért a contoroll semmilyen felelősséget nem vállal, ha azonban egy adott hozzászólás saját - vagy más - jogos és méltányolható érdekeit sérti, illetve közérdeket sérthet, azt indokolás nélkül törölheti. A contoroll saját belátása szerint szabadon rendelkezik a fórumon közzétett hozzászólásokkal. A hozzászólás közzétételével a fórumozó lemond a hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben ezek rendszeren belüli tárolására, törlésére, módosítására vagy ezek elmaradására, megsemmisülésére alapozva nem támaszthat.
• A contoroll a fórumok moderátorára ruházza azt a jogát, hogy azokat a hozzászólásokat eltávolítsák, amelyek megsértik a jelen szabályzat bármely pontjában foglaltakat. A szabálytalan hozzászólásokkal együtt értelemszerűen törlésre vagy szerkesztésre kerülhetnek a rájuk érkezett válaszok is (lánctörlés) - ezért is kérjük, szabálytalan hozzászólásra ne reagáljon. Ha egy vagy több topikba rövid időn belül nagy számú szabálytalan hozzászólás érkezik, akkor a moderátorok preventív céllal határozatlan időre lezárhatják az érintett topikokat. A moderátorok jogosultak továbbá saját belátásuk szerint, a szabálytalanság súlyát és esetleges ismétlődő jellegét figyelembe véve a szabálytalanul eljáró felhasználók írási és olvasási jogosultságát határozott vagy határozatlan időre felfüggeszteni, illetve a további hozzászólások megjelenését előzetes jóváhagyáshoz kötni.
• A contoroll fenntartja magának a jogot arra, hogy a fórumon megjelenő hozzászólásokat, témákat előzetes jóváhagyáshoz kösse.

V. 2. További információk
A fórum – online, nyilvános, prompt – jellegéből adódóan a hivatalos ügyfélszolgálati levelezéshez képest egy szabadabb, kötetlenebb, közvetlenebb műfaj. Ha problémájára inkább hivatalos választ szeretne kapni, akkor kérjük, forduljon hozzánk a support@contoroll.com e-mail címre küldött levélen keresztül. A fórumon az esetek nagy részében szintén megkaphatja a megfelelő választ, ugyanakkor annak hangneme lehet kötetlenebb és kevésbé hivatalos, melyet adott esetben a moderátor a személyes véleményével, javaslatával is kiegészíthet. A moderátorok a nap nagy részében jelen vannak a fórumon, de ez nem jelent állandó felügyeletet és azonnali válaszadást. A fórum műfajából adódóan egy-egy hozzászólásra gyakran elsőként más fórumozók reagálnak, melyet a moderátorok szükség esetén saját hozzászólásban kiegészíthetnek, helyesbíthetnek vagy megfelelőnek ítélt tartalom esetén szó nélkül elfogadhatnak (tehát, a moderátorok nem feltétlenül reagálnak a más fórumozók által már helyesen megválaszolt kérdésekre). A moderátorok a nem megfelelő hangnemben vagy tartalommal írt hozzászólásokra a fórum szabályzatának betartatása érdekében adhatnak határozott, kevésbé udvarias, rendreutasító választ is – mindezt természetesen a kulturált társalgás keretein belül.
Hozzászólás előtt a témának megfelelő témá(k)ban érdemes visszaolvasni 1-2 napot vagy a keresés funkció használatával rákeresni az adott kérdésre. Így elkerülhető, hogy olyasmit kérdezzen, amit mások már többször leírtak és ebből következően röviddel utánuk a megfelelő válasz is megtalálható. Gyakori kérdések esetén szintén segítséget jelenthet a GYIK menüpont átolvasása. Ezekben a moderátorok hasznos és aktuális tudnivalókat tettek közzé.
Új kategóriák nyitása nem lehetséges. Erre indokolt esetben csak a moderátoroknak van lehetősége. Kérjük, hozzászólását próbálja a meglévő kategóriák egyikében elhelyezni. A hozzászólásokba kép vagy link beszúrására nincs lehetőség.
A contoroll fórumán nem kívánatos témának minősül a szolgáltatás szabályainak kijátszásáról, más felhasználók megkárosításának módszereiről, az esetleges kiskapukról és trükközésekről folytatott eszmecsere.
Más költségkövető/költségvetés-tervező vagy hirdetési oldalak reklámozása kerülendő. Közérdekű weboldalak linkjei közölhetőek.
A jelen szabályzatban közzétett alapelvek következetes be nem tartása a contoroll fórumról való teljes kitiltást vonhatja maga után!


© Copyright 2017 contoroll. All rights reserved. Icon Set by Webdesigner Depot